بلاگ
  1. در ماسک بلک‌از نوعی زغال فعال استفاده شده که در صنعت پزشکی به عنوان مادهای قوی برای جذب مواد سمی استفاده میشود. زمانی که از مایک بلک استفاده میکنید کربن فعال موجود در این ماسک تمامی گردو غبار ….

    ادامه مطلب
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4